BANGLADESH BANKNOTE - ERRORTAKA ONETAKA TWO


 
 
TAKA FIVE 


  

  

 


  TAKA TEN


 


   
  
   
 
 
 
 
 
  

   
TAKA TWENTY

 


 

 
TAKA FIFTY

TAKA SIXTY
 
TAKA ONE HUNDRED-COMMEMORATIVE BANKNOTE


TAKA ONE HUNDRED
  

  

 

  

TAKA TWO HUNDRED  


TAKA FIVE HUNDRED

 


 TAKA ONE THOUSAND